DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ – OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 

WSTĘP

Przedszkole Miejskie nr 6 „Promyczek” w Stargardzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Miejskiego nr 6 „Promyczek” w Stargardzie.

 

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2017-06-08. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-10-06.

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przedszkole Miejskie nr 6 „Promyczek” dla strony pm6promyczekstargard.pl przeprowadziła samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że:

 

STRONA INTERNETOWA PM6PROMYCZEKSTARGARD.PL SPEŁNIA WYMAGANIA W 83,02%.

 • Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 • Brak możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”.
 • Formant formularza nie ma etykiety, która mogłaby określać jego cel, a także brakuje alternatywnego tytułu.
 • Przycisk używany do oznaczania kontrolki formularza nie ma wartości tekstowej, która mogłaby zostać użyta do zidentyfikowania jego celu.
 • Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub atrybut alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
 • Kilka elementów wejściowych typu radio, pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani przypisanej etykiety.
 • Część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwalnych plików PDF (skany dokumentów).

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Sprawdzenia aktualności oświadczenia dokonano dnia: 2021-03-30.

 

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

DOSTĘPNE UDOGODNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

 • powiększanie czcionki
 • podświetlanie linków
 • ustawienie wysokiego kontrastu
 • skala szarości
 • jasne tło

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Koordynatorem do Spraw Dostępności jest Monika Trąbczyńska – Przedszkole miejskie nr 6 „Promyczek” w Stargardzie, ul. Stanisława Niewiadomskiego 14, 73-110 Stargard, pm6@um.stargard.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 573-17-71. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Przedszkole Miejskie nr 6 „Promyczek” postara się zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, Przedszkole Miejskie nr 6 niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, Przedszkole Miejskie nr 6 może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Przedszkole miejskie nr 6 odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Dojazd do przedszkola

W odległości ok. 400 metrów od wejścia głównego do przedszkola znajduje się przystanek autobusowy – Os. Chopina – pętla

linie MZK: 1, 5, 9, 15

W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszar kontroli

Do budynku prowadzą 2 wejścia ogólnodostępne (wejście nr 1 i wejście nr 2):

Wejście nr 1 i wejście nr 2 znajdują się od strony przedszkolnego placu zabaw. Wejścia te wyposażone są w podwójne drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego), otwieranie ręczne na zewnątrz. Wejścia te są dostępne w godzinach pracy przedszkola po uprzednim kontakcie przez domofon umieszczony przy drzwiach wewnętrznych. Do drzwi wejściowych prowadzą 3 schody (po 12 cm każdy) zabezpieczone barierką. Wejścia nie są wyposażone w podjazdy.

Od strony parkingu znajduje się wejście służbowe – drzwi dwuskrzydłowe wejście jest wyposażone w podjazd, dostępne tylko w określonych godzinach dla pracowników przedszkola oraz dostawców. Dla osób ze szczególnymi potrzebami udostępnione jest jedynie po wcześniejszym powiadomieniu księgowości przedszkola i umówieniu wizyty.

 

Opis dostępności budynku

Budynek przedszkola jest parterowy, wejścia główne nie są wyposażone w podjazdy. Dla osób na wózkach dostępne mogą być korytarze, natomiast pomieszczenia dydaktyczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych (drzwi 80cm) nie posiadają odpowiednich wymiarów.

W przedszkolu nie ma pętli indukcyjnych.

Przy każdym wejściu do budynku dostępna jest w formie schematu wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak informacji dotykowej/głosowej.

 

Informacja o prawie wstępu

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Obsługa osób słabosłyszących

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby – telefonicznie lub mailowo do księgowości przedszkola.

 

Dostępność parkingu

Przedszkole posiada parking wewnętrzny – wjazd od ulicy Niewiadomskiego. Parking jest dostępny w godzinach pracy przedszkola.

 

Dostępność toalety

W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.