RODO

 

Klauzula informacyjna na podstawie RODO

 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Przedszkole  Miejskie nr 6 „Promyczek” w Stargardzie, ul. Stanisława Niewiadomskiego 17, 73-110 Stargard, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola.
 2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Rafał Szałański, e-mail: iod@shadowit.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Może się zdarzyć, że niekiedy Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie wcześniej udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskaliśmy lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
 7. W odniesieniu do danych osobowych Pani/Pana oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka przysługuje Pani/Panu prawo:
  • dostępu do treści danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  • do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01.
 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W przypadku udzielenia zgody, podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe.
 9. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.