WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO- ETAP I

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji znajdują się w pliku poniżej.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 


Ważne! 

Dokumenty poświadczające spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów /stanowiące w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego załączniki w wersji online/, należy złożyć w wersji papierowej wraz  z oświadczeniem woli przyjęcia kandydata do przedszkola w placówce, w której dziecko znajduje się na liście kandydatów zakwalifikowanych, w terminie 9-10.05.2024r.  

Dokumenty ww. i oświadczenie woli należy złożyć w kopercie opatrzonej wygenerowanym numerem wniosku lub imieniem  i nazwiskiem kandydata.  

Brak złożenia w ww. terminie potwierdzenia woli przyjęcia kandydata do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji. 

 

Dokumenty, które należy dostarczyć w wersji papierowej wraz z potwierdzeniem woli: 

1) potwierdzenie zatrudnienia przez pracodawcę lub odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub zaświadczenie potwierdzające prowadzenie działalności rolniczej z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub Urzędu Skarbowego;  

2) kopie pierwszej strony PIT – zeznania podatkowego za rok poprzedzający rekrutację z prezentatą (pieczęcią) Urzędu Skarbowego w Stargardzie lub w przypadku złożenia zeznania podatkowego drogą internetową wydrukowaną pierwszą stronę PIT z wygenerowanym numerem dokumentu oraz UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt złożenia lub niezłożenia zeznania za rok ubiegły ze wskazaniem Miasta Stargard jako miejsca zamieszkania lub posiadanie Karty Mieszkańca. 

Druk potwierdzenia woli znajduje się na stronie internetowej przedszkola www.pm6promyczekstargard.pl w zakładce rekrutacja 2024/2025 oraz w przedsionku za wejściem nr 1.